Hva er strukturert problemløsning?

Strukturert problemløsning er en metode for å identifisere, strukturere og analysere et problem for å finne fram til den beste løsningen – av flere mulige alternativer. Det er et nyttig verktøy å lære seg for alle som tar beslutninger, eller ønsker å påvirke en beslutning.

Illustrasjonsfoto av SigmundUnsplash

Som rådgiver bruker jeg denne metoden i møte med kunder for å forstå problemene som søkes løst, før eventuelle løsninger blir vurdert. Jeg underviser også metoden til andre rådgivere i Sopra Steria for å gi dem nyttige verktøy de kan bruke i sine kundeoppdrag.

Denne posten er ment som et hjelpemiddel og referanselitteratur for alle som deltar på kursene jeg kjører i strukturert problemløsning og kommunikasjon sammen med min gode kollega Matt Bjørndal-Lessiter.

Det fins flere metoder for problemløsning å velge mellom. Denne metoden består av fire steg som kort fortalt handler om å identifisere, strukturere, analysere og kommunisere hva problemet er, og deretter velge den beste løsningen. De to første stegene handler om å skape klarhet rundt problemet, mens de to siste stegene handler om å velge den beste løsningen av flere mulige, og kommunisere det på en god måte. Metoden kalles ISAK etter forbokstaven i hvert av de fire stegene.

ISAK metoden

En klassisk feil er å hoppe rett på løsningen, uten å ha forstått hva problemet er. Det resulterer i en rekke dårlige beslutninger, som igjen medfører unødvendige kostnader og manglende måloppnåelse. Alt fordi det problemet som søkes løst, ikke er forstått eller tilstrekkelig opplyst. Som regel går det også lang tid før noen oppdager feilen som er begått, og tar tak for å gjøre noe med det. Det fins utallige eksempler på feilslåtte IT-prosjekter som har kostet dyrt og ikke skapt gevinstene som var forventet.

Alt dette kunne vært unngått dersom vi bare hadde brukt tilstrekkelig tid til å stille de riktige spørsmålene for å sikre oss at vi forstår hva som er problemet vi prøver å løse. Så hvordan går vi fram på en systematisk måte for å skape mer klarhet i problemstillingen som søkes løst? Det vil de neste avsnittene gi deg svar på.

Identifisere problemet

Start med å still åpne spørsmål til kunden for å få en klarere forståelse av hva som er konteksten problemet befinner seg i, og hva som gjør at det må løses nå.

 • Hva er konteksten for problemet?
 • Hvorfor må det løses nå?
 • Hvorfor trenger kunden vår hjelp?

Deretter skaffer du deg en oversikt over de viktigste interessentene hos kunden som berøres av problemstillingen.

 • Hvem er oppdragsgiver?
 • Hvem er beslutningstaker?
 • Hvem er påvirkere (dem beslutningstakerne lytter til)?
 • Er det andre interessenter som berøres av problemet og mulige løsninger?

Så skaffer du deg oversikt over hvilke beslutningskriterier som blir lagt til grunn når en avgjørelse skal tas.

 • Hva avgjør kundens valg av løsning?
 • Hvilke finansielle kriterier brukes? (Vekst, kostkutt, effektivisering?)
 • Hvilke operasjonelle kriterier brukes? (Bedre måloppnåelse for hva eller hvem?)
 • Er det andre kriterier som legges til grunn?

Det neste er å finne ut om det er noen begrensninger, som innskrenker vårt handlingsrom for valg av løsninger.

 • Har kunden noen føringer som vil begrense vårt handlingsrom for mulige løsninger? For eksempel: Ingen skal sies opp i prosessen med å kutte kostnader.

Så må du definere hvilket omfang den videre prosessen skal ha og kommunisere dette klart og tydelig, for å unngå misforståelser.

 • Hvilket arbeid skal utføres? Her beskriver du selv hvilke hovedaktiviteter du ser for deg.
 • Hva inkluderes eller ikke inkluderes spesifikt i arbeidet som skal utføres?

Nå er det på tide å snakke om hvilken effekt problemet har i videre forstand. Det kan være for virksomheten, kundene eller samfunnet.

 • Hvilken effekt vil en løsning på dette problemet få for kundens forretningsstrategi og mål?
 • Hvor alvorlig er problemet, og er det viktig nok til å det må løses?

Så er vi kommet frem til oppsummeringen av det første steget som går ut på å definere problemet i det grunnleggende spørsmål som skal besvares.

 • Hvordan kan det vi prøver å oppnå oppsummeres i et lettfattelig og presist spørsmål?

Da er vi ferdige med første steg i ISAK metoden. Jeg har laget en sjekkliste med stikkord for at det skal være lett å huske.

Sjekkliste for å identifisere et problem

Dette grunnleggende spørsmålet tar vi med oss til neste steg i prosessen.

Strukturere problemet

Det neste vi gjør er å undersøke hvilke deler problemet består av. Store, komplekse problemstillinger kan brytes ned i mindre og håndterbare deler. Kunsten er å finne ut hvilke deler som hører sammen, og hvordan de bør grupperes.

Verktøyet du bruker til denne jobben er et logisk tre, som vi i denne sammenhengen kaller et problem-tre. Du lager et problem-tre som bryter problemet ned i mindre deler og dermed gjør det

 • Enklere å se logiske sammenhenger
 • Enklere å gruppere og flytte delområder
 • Enklere å kommunisere og diskutere.

Et problem-tre svarer på spørsmålet «Hvorfor eksisterer problemet?»

 • Hva er vår hypotese på hva problemet er?
 • Hvorfor oppstår symptomene vi ser?
 • Spør hvorfor? – til vi ikke kommer lengre

Et godt problemtre er enhetlig og dekkende. Med enhetlig menes at det fins bare ett sted for hver del. Dersom en del passer flere steder, er ikke problemtreet enhetlig, og mister da sin relevans som verktøy for å forstå hvordan problemet kan brytes ned logisk og konsistent.

Med helhetlig menes at alle relevante faktorer er dekket. Det må være rom for alle delene med relevans for problemet. For å få til dette er det ofte lurt å velge en anerkjent modell som utgangspunkt. For eksempel PTO (Prosess, Teknologi, Organisasjon) for at problem-treet skal være dekkende.

Et godt problemtre skal ifølge Barbara Minto være MECE – som er forkortelse for Mutually Exclusive, Collectably Exhaustive. På norsk blir det «gjensidig ekskluderende, samlet uttømmende». En enklere måte å si det samme på er at problemtreet skal være konsistent, enhetlig og dekkende.

Når du jobber med problemtreet, gjør du samtidig en prioritering av problemkomponentene.

 • Sorter fakta og ideer
 • Flytt komponenter opp eller ned
 • Benytt en kjent modell eller erfaring
 • Bruk Paretos 20/80 prinsipp

Husk at et problemtre er et verktøy for å spare tid. Det skal være robust (MECE) men ikke nødvendigvis 100%. Her går mange av seg skoene i et forsøk på å gjøre problemtreet 100% MECE, men det er altså ikke hensikten. Problemtreet er verktøyet du bruker for å forstå bedre problemet som skal løses, ikke et mål i seg selv.

Nå er du kommet til siste del av å strukturere problemet, og er klar til å (re)formulere hypoteser.

 • Hva er problemet og årsaken til det?
 • Hvilke komponenter består problemet av?

Her er sjekklisten med stikkord som oppsummerer del to i ISAK metoden.

Sjekkliste for å strukturere et problem

Analysere

Nå er vi klare for å analysere oss fram til den beste løsningen av flere mulige på problemet. Du starter med å planlegge analysen.

 • Hvilke data trengs for å verifisere hypotesene?
 • Hvor finner vi relevante data?
 • Hvem bør vi snakke med?
 • Hva forventer vi å finne?

Litt avhengig av problemstillingen kan du nå velge en av to alternativer:

 • Enten: Sett opp en analyseplan. (For komplekse problemstillinger)
 • Eller: Lag et storyboard. (For enklere problemstillinger)

Du skal uansett lage et storyboard i trinn fire, så dersom problemstillingen er enkel og oversiktlig, trenger du ikke å sette opp en analyseplan.

Dersom du skal lage en analyseplan, er det en tabell med følgende innhold:

 • Del fra problem-treet som trenger bevis
 • Datakilder
 • Hypotese for hva vi tror vi finner?
 • Hvem som skal utføre del-analysen og når?
 • Hvordan skal del-analysen presenteres?

Nå er du klar for å samle og analysere data.

 • Gjennomfør intervjuer
 • Sammenstill data
 • Oppdater hypoteser

Det neste steget er å identifisere og prioritere svar – på det grunnleggende spørsmålet. Verktøyet du benytter til dette er et løsnings-tre. Dette løsnings-treet skal

 • Vise mulige løsningsalternativer
 • Svare på spørsmålet hvordan problemet kan løses
 • Bryter ned den foretrukne løsningen i mindre deler.

Du kommer mest sannsynlig opp med flere tiltak som løser problemet. I så fall er det nyttig å bruke en prioriteringsmatrise som gir en oversikt over hvor stor effekt og hvilken innsats som kreves for hvert av de mulige tiltakene.

 • Hvor stor effekt vil det enkelte tiltaket ha for virksomhetens måloppnåelse? (Lav, middels, høy)
 • Hvor stor innsats krever tiltaket? (Tid, kost, vanskelighetsgrad)

For tiltak med høy effekt og lav innsats, anbefaler du å gjøre tiltaket nå. Tiltak med lav effekt og høy innsats anbefaler du ikke å gjøre noe med. For alle andre tiltak med rundt middels effekt og middels innsats anbefaler du at de utredes nærmere og vurderes gjennomført på lengre sikt.

Da er du ferdig med å analysere løsninger, og klar til å begynne med forberedelsene til å kommunisere.

Sjekkliste analysere løsninger

Kommunisere

I denne fasen skal du lage et storyboard for å fortelle om funn. Et storyboard er en disposisjon over de lysbildene og tekstelementene du vil bruke. Hvert lysbilde må ha et tydelig budskap, som skal kunne leses i overskriften.

 • Overskriften skal være handlingsorientert og bestå av en fullstendig setning. Bruk bare ord med stor informasjonsverdi, og kutt unødige ord.
 • Innholdet skal understøtte budskapet i overskriften. Du bruker data som «bevis» på at hovedbudskapet i overskriften stemmer. Lag et hensiktsmessig format for å vise dataene du har samlet inn. Enten i form av kulepunkter, og da skal det være ett poeng for hvert kulepunkt. Eller vis dataene i et diagram dersom det er hensiktsmessig.
 • Sett sammen skissene til et storyboard. Få overskriftene til å henge sammen, dersom du leser teksten i overskriftene etter hverandre. Fjern eller legg til lysbilder for å gjøre historien logisk, presis, relevant og forståelig. Skriv ut storyen med et tydelig budskap – som er verdt å få med seg for mottakerne.

Du er nå klar for å ferdigstille materialet. Det gjøres etter pyramideprinsippet, som går ut på å presentere hovedfunn og anbefaling først og deretter begrunne med argumenter som er logisk strukturert etter løsningstreet du har jobbet med.

 • Strukturer presentasjonen eller rapporten etter pyramideprinsippet, som vil si at introduksjonen eller sammendraget følger denne oppbyggingen:
 • Situasjon.
 • Komplikasjon
 • Spørsmål
 • Svar (Hovedbudskap).

Bygg historien som en sandwich, det vil si to skiver med pålegg i midten.

 • Fortell dem hva du skal fortelle dem. (Hovedbudskapet)
 • Fortell dem (Informasjon A, Informasjon B, Informasjon C) som er logiske elementer fra løsnings-treet og begrunnelsen for hovedbudskapet.
 • Fortell dem hva du fortalte dem (hovedbudskapet) som oppsummering.

Når du har storyen på plass og lysbilder som understøtter det du skal si, er du klar for den siste delen, som går ut på å øve fremføring, slik at du kan presentere budskapet med overbevisning og autoritet.

Sjekkliste presentere løsning

Det er viktig å ha gode lysbilder og øve seg på å fremføre budskapet fordi kvaliteten på arbeidet blir ofte bedømt ut fra det som presenteres i møter, og du får bare en sjanse til å gi et førsteinntrykk for ledergruppen eller styringsgruppen du skal presentere arbeidet ditt for.

Her er sjekklisten for alle fire stegene i ISAK metoden for strukturert problemløsing og kommunikasjon. Så vil jeg til slutt ønske dere lykke til med å bruke disse verktøyene i daglig arbeid.

ISAK sjekkliste

Publisert av Ola Holm

Jeg er konsulent i Sopra Steria innen digital transformasjon.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: